GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 91/07.11.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 07.11.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Гергина Господинова Димитрова – заявление с вх. № СД 01-91/07.11.2019 г. за недвижим имот, находящ се в с. Житница, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ III-292 /три – двеста деветдесет и две/ с площ от 2040 кв. м. /две хиляди и четиридесет квадратни метра/, при граници: от двете страни улици, УПИ II-291, УПИ IV-293, УПИ XI-293 в кв. 25 /двадесет и пет/, ведно с построените в това дворно място КЪЩА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”

инж. Пеньо Георгиев Ганев / Началник отдел „УТЕОС“ /


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®