GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01-96 / 27.11.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 27.11.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Христина Костова Минчева –заявление с вх. №СД 01-96/27.11.2019 г. за недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Блъсково, с.Славейково и с. Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
-Поземлен имот с идентификатор 04457.62.16 /нула, четири, четири, пет, седем, точка, шест, две, точка, едно, шест/, в землището на с. Блъсково, с площ 1,500 дка, начин на трайно ползване Нива, местност „Крушко“, категория ІV, с номер по предходен план на землището - 062016, при граници на имота: 04457.62.17; 04457.62.25; 04457.62.15; 04457.62.66.
-Поземлен имот с идентификатор 66963.23.123 /шест, шест, девет, шест, три, точка, две, три, точка, едно, две, три/, в землището на с. Славейково, с площ 2,050 дка, начин на трайно ползване Нива, местност „Кара Орман“, категория ІІІ, с номер по предходен план на землището - 023123, при граници на имота: 66963.23.122; 66963.23.227; 66963.23.155; 66963.23.124.
-Поземлен имот с идентификатор 17508.11.78 /едно, седем, пет, нула, осем, точка, едно, едно, точка, седем, осем/, в землището на с. Градинарово, с площ 1,700 дка, начин на трайно ползване Нива, местност „Орешака“, категория ІV, с номер по предходен план на землището - 011078, при граници на имота: 17508.11.80; 17508.11.125; 17508.11.38; 17508.11.76.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС

инж. Пеньо Ганев Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®