GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповед № 3516/28.11.2019г.З А П О В Е Д

№ 3516

гр. Провадия 28.11.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4; 8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.1,чл.48, ал.2, т.1 и чл.152, ал.1 и глава III от ЗОБВВПИ, във връзка със опазване на обществения ред и спокойствие, предотвратяване на нещастни случаи и инциденти

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел, на територията на Община Провадия, да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ - в съответните специализирани магазини и от търговци, притежаващи разрешение за търговия, съгласно изискванията на посочения закон.
2. Забранявам употребата на пиротехнически средства в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болницата, детските градини, училищата, църквите и социалните домове.
3. Забранявам хвърлянето и възпламеняването на пиротехнически изделия и
други запалителни и избухливи смеси на всички места за
обществено ползване, както и продажбата им на малолетни и
непълнолетни.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, търговците на пиротехнически средства с увеселителна цел, кметовете на кметства и кметските наместници, директорите на учебни заведения и РУ“МВР“ – Провадия.
Контролът по изпълнението й възлагам на инж. Диан Парушев – зам. кмет на Община Провадия и Началник на РУ“МВР“ – Провадия.


Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
Кмет на Община Провадия

/подпис/


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®