GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 4/07.01.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 07.01.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Бисер Георгиев и Мая Андонова – заявление с вх. № СД 01 – 4 / 07.01.2020 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Блъсково, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 360 кв.м., съставляващо УПИ VІІ – 203 в кв.15 по плана на с.Блъсково, заедно с построената в това дворно място Къща, при граници на имота: улица, улица, УПИ VІІІ – 204, УПИ VІ – 202.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“
инж. Диан Парушев
Зам. кмет на Община Провадия


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®