GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 13/28.01.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 28.01.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Еленка Михалева Андреева – заявление с вх. № СД 01-13/28.01.2020 г. за недвижим имот, находящ се в с. Снежина, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2960 кв. м. /две хиляди деветстотин и шестдесет квадратни метра/, съставляващо имот с планоснимачен № 224 /двеста двадесет и четири/ в кв.19 /деветнадесет/ по плана на селото, от който в УПИ I-224 /едно-двеста двадесет и четири/ са включени 1440 кв. м. /хиляда четиристотин и четиридесет квадратни метра/, а в УПИ II-224 /две-двеста двадесет и четири/ са включени 1520 кв. м. /хиляда петстотин и двадесет квадратни метра/, ведно с построените в това дворно място ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


д.т.н. инж. Жоро Илчев
/Кмет на Община Провадия/


Изготвил:
Теодора Иванова – Ст. спец. „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®