GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Предстоящо обслужване на жълти контейнери


НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПРОВАДИЯ

Община Провадия напомня, че съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Провадия се забранява изхвърлянето на смесени битови отпадъци извън специализираните за тях съдове и места, както и смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци, масово разпространени отпадъци, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло и опасни отпадъци.
Ползвателите на търговски обекти са длъжни да събират разделно отпадъците от опаковки и най – малко от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на съответния обект като затова създават вътрешна организация.
Събраните разделно отпадъци се предават на организации по оползотворяване посредством сключен договор или споразумение, както и на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.
С цел оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по - малките търговски обекти, които нямат договори за предаване на отпадъци от опаковки и желаят да използват системата на „ЕКОКОЛЕКТ” АД /съгласно Договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки съвместно с организация по оползотворяване /без да затрудняват функционирането и, следва да събират опаковките си на определено за целта място на територията на съответния обект и да ги изхвърлят в контейнерите вечерта, преди датата на обслужване по график.

Жълтите контейнери ще бъдат обслужени на 11.02.20г. и на 25.02.2020г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®