GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 2/03.01.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 03.01.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Генчо Янков Георгиев – заявление с вх. № СД 01-2/03.01.2020 г. за недвижим имот, находящ се в с. Черковна, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1050 кв. м. /хиляда и петдесет квадратни метра/, при граници: улица, поземлени имоти III-120, XVI-122 и V-125, включено в УПИ IV-121 /четири – сто двадесет и едно/ в кв. 15 /петнадесет/ по плана на селото.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


д.т.н. инж. Жоро Илчев
/Кмет на Община Провадия/


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®