GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

УВЕДОМЛЕНИЕ : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ ХІ-101 и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД, гр. Варна, в кв. 32 по плана на с. Добрина за одобрен ПУП- ПРЗ


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:

Собствениците на имоти : УПИ ХІ- 101и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД , гр. Варна , в кв. 32 по плана на с. Добрина , община Провадия, област Варна.
Община Провадия , област Варна на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, за одобрен ПУП – ПРЗ/план за регулация и застрояване / със заповед №808/17.03.2020г. на Кмета на Община Провадия, в обхват УПИ VІІІ – 96 в кв. 32 по плана на с. Добрина , община Провадия , област Варна като същият се раздели на четири нови урегулирани имота както следва : УПИ ХІІІ-96, ХІV-96, ХV- 96 и ХVІ-96 с отреждане „ за жилищни сгради” и се определят съответните параметри на застрояване в новообразуваните парцели .
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването й на основание чл. 215 от ЗУТ чрез Кмета на Община Провадия до Административния съд Варна.


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®