GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 33/04.05.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 04.05.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Бисерка Миланова – заявление с вх. №СД 01 – 33 / 04.05.2020 г. за недвижим имот, намиращ се в гр.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 160 кв.м., съставляващо имот с планоснимачен № 1768 в кв. 51Б по плана на гр.Провадия, от което в УПИ Х – 1768, 1769 в кв.51Б, са включени 130 кв.м., заедно с построените в това дворно място Жилищна сграда и Навес, при граници на имота: улица, улица, улица, пл.№ 1770.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®