GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търгове на 19.06.2020г.


Община Провадия обявява

На 19.06.2020 г. от 10.00 часа - повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обособен кът за хранене, съставляващ част от коридор към конферентна зала с площ 20 (двадесет) кв.м. и обслужващ сектор - лафка с площ – 50 кв.м. или общо - 70 (седемдесет) кв.м., разположени в полуподземния етаж на „Учебна сграда- Сграда №1“ в ПГСС „Земя“, находяща се: в гр.Провадия, пл.№58503.33.34, предназначени за обществено хранене с начална тръжна цена, представляваща месечен наем – 448,00 лв. /четиристотин четиридесет и осем лева/, без ДДС.
Цена на тръжните документи – 44,80 лв., без ДДС.

На 19.06.2020 г. от 11.00 часа – повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ от 81.35 кв.м., разположено в сграда, построена в имот с пл. № 606 в парцел III, кв. 32 по РП на гр. Провадия, по АЧОС № 1291 от 11.11.2009 г., за предоставяне на услуги, с начална тръжна цена 154,57 лв., без ДДС – представляваща месечен наем, за предоставяне на услуги.
Цена на тръжните документи – 15,46 лв., без ДДС.

На 19.06.2020 г. от 14.00 часа - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения /детска консултация, манипулационна, склад, ½ чакалня, ½ от сервизни помещения/ с обща площ от 58.92 кв.м., в детската градина на с.Бозвелийско, общ.Провадия, по АОС № 74/21.10.1998 г., с начална тръжна цена 58,92 лв., без ДДС - представляваща месечен наем.
Цена на тръжните документи – 5,89 лв., без ДДС.

Депозитите за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект по отделно.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. РадневаВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®