GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 24/28.02.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 28.02.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Станислав Балев – заявление с вх. №СД 01 – 24 / 28.02.2020 г. за недвижими имоти, намиращи се в с.Кривня, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 900 кв.м., включено в УПИ ІХ – 22 в кв.3 по плана на с.Кривня, при граници на имота: улица, УПИ VІІІ – 24, УПИ VІ – 24, УПИ VІІ-24, УПИ Х - 24.
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1020 кв.м., съставляващо УПИ Х – 22 в кв.3 по плана на с.Кривня, при граници на имота: улица, УПИ ІІІ – 23, УПИ ХІ – 22, УПИ ІХ -22.
ДВОРНО МЯСТО с площ от 930 кв.м., включено в УПИ ХІ – 22 в кв.3 по плана на с.Кривня, при граници на имота: улица, УПИ ІV – 21, УПИ ІІІ – 23, УПИ Х - 22.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®