GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за издадено разрешение за изработване на ПУП – ПР в обхват УПИ І-511 в кв. 21 по плана на с. Кривня , община Провадия , област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, във връзка с подадено заявление с вх. № УТ 21-5/01.06.2020г. от Светла Великова Михалева за разрешаване изработване на ПУП – ПР в обхват УПИ І-511 в кв. 21 по плана на с. Кривня , община Провадия , област Варна, със заповед № 1782/24.06.2020г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработването на ПУП – ПР/план за регулация / , с който се променя регулацията като се поставят вътрешно регулационните линии в съответствие със имотните граници на УПИ І – 511 със УПИ VІІІ-125 и УПИ ІІ-123 и се образуват УПИ с нови проектни номера както следва : УПИ ІХ-511, Х-123 и ХІ-125 в кв. 21 .


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®