GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Основно училище “Васил Левски” – с. Бозвелийско, обявява


На 20.07.2020 година от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2020 година на имот собственост на Основно училище „Васил Левски” – с. Бозвелийско, находящ се в землището на с. Снежина, ЕКАТТЕ 67739, Община Провадия, Област Варна, Решение № 16112 от 07.08.2001 година за определяне на имотите, предоставени като обезщетение, на основание влезли в сила съдебни решения в землището на с. Снежина, издадено от Поземлена комисия – Провадия, а именно нива с площ 80,695 дка, съставляваща имот №67739.21.20, трета категория, начин на трайно ползване – нива, местност „Ени Чешмеляр”, стар №021020, при граници и съседи: полски път на Община Провадия № 100019, нива на наследниците на Добри Хаджи Димитров № 021018, нива на Веселин Ганчев Паскалев №021022, с начална тръжна цена за имота в размер на 3792,66 лева (три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки).
Депозита за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена – 379,27 лева (триста седемдесет и девет лева и двадесет и седем стотинки).
Информация относно обявения публичен търг с явно наддаване може да получите на http://oulevski.ucoz.com/index/profil_na_kupuvacha/0-71
За допълнителна информация: тел. 0878 128 748 – Снежанка Тодорова – ЗАС в Основно училище “Васил Левски” – с. Бозвелийско


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®