GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Основно училище “Васил Левски” – с. Бозвелийско, обявява


На 20.07.2020 година от 11.30 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, считано от 01.10.2020 година на имот собственост на Основно училище „Васил Левски” – с. Бозвелийско, находящ се в землището на с. Бозвелийско, ЕКАТТЕ 05102, Община Провадия, Област Варна, Решение № 03112 от 04.07.2001 година за определяне на имотите, предоставени като обезщетение със земи от държавния (общинския) поземлен фонд в землището на с. Бозвелийско, издадено от Поземлена комисия – Провадия, а именно нива с площ 237,631 дка, съставляваща имот №05102.29.9, трета категория, начин на трайно ползване – нива, местност „Баир Юстю”, стар №029009, при граници и съседи: полски път на Община Провадия № 000908, дървопроизв. пл. на държавата № 000134 и полски път на Община Провадия №000133, с начална тръжна цена за имота в размер на 9 980,50 лева (девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и петдесет стотинки)
Депозита за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена – 998.05 лева (деветстотин деветдесет и осем лева и пет стотинки).
Информация относно обявения публичен търг с явно наддаване може да получите на http://oulevski.ucoz.com/index/profil_na_kupuvacha/0-71
За допълнителна информация: тел. 0878 128 748 – Снежанка Тодорова – ЗАС в Основно училище “Васил Левски” – с. Бозвелийско


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®