GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Община Провадия, област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за издадено разрешение за на ПУП–ПЗ със Решение №11-192/27.07.2020г. на ОбС Провадия в обхват ПИ №58503.115.1 по КККР на гр. Провадия, област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, във връзка с искане с вх. № УТ22-5/ 10.06.2020г. от Солмаз Рушадова Османова чрез Денис Бюрханов Девлетов – пълномощник за издаване разрешение за изработване на ПУП – ПЗ / план за застрояване / в обхват ПИ с идентификатор №58503.115.1 по КККР на гр. Провадия , област Варна със Решение №11-192 /27.07.2020г. на Общински съвет Провадия е дадено разрешение за изработването на ПУП – П3/план за застрояване / , с който се предвижда устройствена зона за имота „Вилна зона ” (Ов1), с конкретно отреждане „За авторемонтна работилница и обществено обслужване” и се определят максимално допустими параметри, начин и характер на застрояване в имота.


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®