GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 62/22.07.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 22.07.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Ася Демирова Атева – заявление с вх. № СД 01-62/22.07.2020 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 580 кв. м. /петстотин и осемдесет квадратни метра/, представляващо имот с планоснимачен номер 993 /деветстотин деветдесет и три/ в квартал 54 /петдесет и четири/по плана на града който е включен в Урегулиран поземлен имот VI /шест/ - парк музей, при граници: улица, имот с планоснимачен номер 1225, УПИ XXV-1226, УПИ XXVI-1227, УПИ XXII-995, УПИ II-994 и имот с планоснимачен номер 992, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


д.т.н. инж. Жоро Илчев
/Кмет на Община Провадия/
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®