GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за ИП с възложител:„Гардения прима” ООД


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за инвестиционно предложение за:
„Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО. Сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки” в УПИ XII, кв. 4, Северна промишлена зона, гр. Провадия, община Провадия, област Варна с възложител: „Гардения прима” ООД.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39

Дата: 10.08.2020г.


Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®