GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен ПУП – ПП за трасе за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване , водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия” на „Булгартрансгаз” – ЕАД


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване (основно и резервно) , водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия” към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” - ЕАД , паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” , представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Трасетата на елементите на техническата инфраструктура на този проекта за ПУП – ПП /парцеларен план/ преминават през територията на Община Провадия в землищата на с. Петров дол , с. Златина и гр. Провадия. Засегнатите имоти от сервитутната зона – държавна , общинска и частна собственост са описани в регистър по възходящ ред на номерата с отразена площ на имота , данни за собственика или наследодателя, вид собственост, категория на земята, начин на трайно ползване и вид територия. Проектът за ПУП- ПП /парцеларен план/ може да бъде разгледан в стая 102 на Община Провадия.
На основание чл. 128 , ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в гр. Провадия.


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Повече информация тук


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®