GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Гардения прима“ ООД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) е изготвена информация съгласно Приложение № 2 за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки” в УПИ XXII, кв. 4, Северна промишлена зона, гр. Провадия, община Провадия, област Варна с възложител: „Гардения прима” ООД.
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул. „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 27.08.2020г., както и в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Дата: 27.08.2020г.

Повече тукВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®