GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 74/21.08.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 21.08.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Тошко Николаев Тодоров и Севдалина Спиридонова Желязкова – заявление с вх. № СД 01-74/21.08.2020 г. за недвижим имот, находящ се в с. Градинарово, община Провадия, област Варна, а именно:
ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 45 кв. м. /четиридесет и пет квадратни метра/, построена в общинско дворно място цялото с площ от 540 кв. м. /петстотин и четиридесет квадратни метра/, при граници на дворното място: от двете страни улици, п.и. с № III-общ., № X-общ. и № I-общ., съставляващо УПИ II-общ. в кв. 58 /петдесет и осем/ по плана на селото.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


д.т.н. инж. Жоро Илчев
/Кмет на Община Провадия/


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®