GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 79/11.09.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 11.09.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Младен Христов – заявление с вх. № СД 01 – 79 / 11.09.2020 г. за недвижим имот, намиращ се в гр.Провадия, обл.Варна, а именно:
190 кв.м. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Провадия, на ул.“Божур“ № 21,цялото с площ от 380 кв.м., съставляващо УПИ VІ – 1784 в кв.51а по плана на града, заедно с построената в това дворно място Жилищна сграда на два етажа с площ от 70 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ V – 1132, УПИ VІІ - 1785.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®