GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за дадено разрешение за ПУП-ПР в обхват УПИ VІІ-120 в кв. 25 по плана на с. Тутраканци ,община Провадия, област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че във връзка с подадено заявление с вх. № УТ 21-7/17.08.2020г. от Никола Великов Андонов , Антон Великов Антонов и Йорданка Михалева Желева за разрешаване изменение на подробен устройствен план ( ПУП- ПР) план за регулация , в обхват УПИ VІІ – 120 в кв. 25 по плана на с. Тутраканци , община Провадия , област Варна, със заповед № 2794/21.09.2020г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработването на ПУП – ПР/план за регулация / , с който същият се разделя на два нови УПИ : УПИ ХV-120 и УПИ ХVІ-120 в кв. 25 по плана на селото .


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®