GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по чл.4,ал,2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за инвестиционно предложение за:
„Изграждане обект за обработка на билки и плодове” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05102.128.63, с площ 6513 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“, с. Бозвелийско, община Провадия, обл. Варна, с възложител: „АЛТЕО” БГ.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39


Дата: 08.10.2020г.

Повече тук
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®