GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИ - ОВОС за ИП с възложител "ТОПГИЪР - 84" ЕООД


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за инвестиционно предложение за:
„Изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, област Варна” с възложител: „ТОПГИЪР – 84“ ЕООД.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39


Дата: 23.10.2020г.


Повече тук

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®