GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/09.11.2020г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 09.11.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Беямил Мехмед – заявление с вх. № СД 01 – 101 / 09.11.2020 г. за недвижим имот, намиращ се в гр.Провадия, обл.Варна, а именно:
½ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 12 на 4 етаж във вход „А“ на жилищен блок, построен върху общинско дворно място, съставляващо УПИ І – ЖК, кв. 36 по плана на гр.Провадия, със застроена площ 89.80 кв.м., състои се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с принадлежащото му избено помещение № 12, със застроена площ от 6 кв.м., ведно с 4.18800% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: изток – двор на блока, запад- ул.“св.св. Кирил и Методий“, север – ап. № 25, юг – ап.№ 11, отгоре – ап. № 15, отдолу – ап.№ 9; при граници на избеното помещение: изток – коридор, запад – ул. „св.св. Кирил и Методий“, север – изба № 11 и юг – абонатна станция, горе – жилища.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“​​ Д. Т. Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
​​​​​​​​​​ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®