GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 105/18.11.2020г.


​ У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 18.11.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Момчил Руменов – заявление с вх. № СД 01 – 105 / 18.11.2020 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Добрина, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 2950 кв.м., съставляващо УПИ Х – 218 в кв.17 по плана на с.Добрина, при граници на имота: улица, УПИ ХІ-217, УПИ ХVІІІ – 216, УПИ ХІХ – 216, УПИ VІІІ – 221, УПИ ХХ – 222, УПИ ХХІ - 222.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“
​​ Д. Т. Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
​​​​​​​​​​ КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®