GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление: На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработен ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ ХVІ-552 в кв. 20 по плана на с. Градинарово , община Провадия, област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че във връзка с подадено заявление с вх. № УТ 21- 14/03.11.2020г. от Айнур Алиев Алиев за разрешаване изработване на подробен устройствен план ( ПУП- ПРЗ) план за регулация и застрояване , в обхват УПИ ХVІ-552 в кв. 20 по плана на с. Градинарово , община Провадия, област Варна , със заповед №67 /06.01.2021г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изработването ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ , по възлагане от заинтересованите лица, във връзка с чл.124а, ал.2 , чл. 134, ал.1 и чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ, с който се променя отреждането на имота в УПИ ХVІ-552 „за автомивка” в кв. 20 , определя се устройствения режим, начин и характер на застрояване и се запазва устройствената зона Жм (жилищно строителство) .


д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®