GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

График за обслужване на жълти контейнери


НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ /ПОЛЗВАТЕЛИТЕ/
НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПРОВАДИЯ

Община Провадия напомня, че съгласно Заповед № 764/25.03.2021г на Кмета на Община Провадия, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредба № 25 за управление на отпадъците на територията на Община Провадия се забранява изхвърлянето на смесени битови отпадъци извън специализираните съдове, както и смесването на битови отпадъци с разделно събрани отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло.
Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъците от опаковки на територията на съответния обект, като събраните разделно отпадъци се предават посредством сключен договор или споразумение на организации по оползотворяване, или на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност по чл. 35 от ЗУО.
В случаите, в които се използва системата на „БУЛЕКОПАК” АД, отпадъците от опаковки следва да се събират на територията обекта и да се изхвърлят в цветните контейнери непосредствено преди датата на обслужването им, като бъдат приведени във възможно най – малък обем.


Жълтите контейнери ще бъдат обслужени на 05.04 и 21.04.2021г.

Заповед

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®