GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 84/03.09.2021г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 03.09.2021г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Ангел Маринов – заявление с вх. № СД 01 – 84 / 03.09.2021 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Градинарово, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
Работилница на един етаж, стопанска постройка на един етаж, стопанска постройка на един етаж, построени в ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1140 кв.м., съставляващо УПИ V - 449 в кв. 63 по плана на с.Градинарово, при граници на имота: улица, улица, УПИ ІV – 450, УПИ VІ - 449.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация:
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


Д. Т. Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®