GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 86/07.09.2021г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 07.09.2021г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Румяна Алексиева – заявление с вх. № СД 01 – 86 / 07.09.2021 г. за недвижим имот, намиращ се в с.Храброво, общ.Провадия, обл.Варна, а именно:
425 кв.м. идеални части от ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1060 кв.м., съставляващо УПИ І в кв.45 по плана на с.Храброво, заедно с построените в това дворно място Полумасивна жилищна сграда със застроена площ 77,80 кв.м. и Масивна жилищна сграда със застроена площ 20,50 кв.м., при граници на имота: улица, улица, улица, УПИ ІІ, УПИ ІІІ.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7 /седем/ - дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация:
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


Д. Т. Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®