GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 95/05.10.2021г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 05.10.2021г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Пламен Иванов Пантелеев – заявление с вх. № СД 01-95/05.10.2021 г. за недвижими имоти, находящи се в гр. Провадия, община Провадия, област Варна, а именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58503.12.41 /пет, осем, пет, нула, три, точка, едно, две, точка, четири, едно/ с площ от 534 кв. м. /петстотин тридесет и четири квадратни метра/, в местността „ФАЗАНАРИЯ”, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, без стар идентификатор, с номер по предходен план 012041, при съседи: 58503.12.39, 58503.12.40, 58503.12.43, 58503.12.42, 58503.12.38, 58503.151.85, съгласно кадастралната карта на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”


д.т.н. инж. Жоро Илчев
/Кмет на Община Провадия/


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®