GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 – 96/05.10.2021г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 05.10.2021г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка на Нехри Ташер – заявление с вх. №СД 01 – 96 / 05.10.2021 г. за недвижим имот, намиращ се в землището на гр.Провадия, обл.Варна, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 58503.12.40 /пет, осем, пет, нула, три, точка, едно, две, точка, четири, нула/, в землището на гр.Провадия, с площ 492 кв.м., начин на трайно ползване Нива, местност „Фазанария“, категория на земята 3, с номер по предходен план на землището - 012040, при граници на имота: 58503.12.43; 58503.12.42;58503.12.41; 58503.12.38, 58503.12.39, 58503.12.64.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.

За допълнителна информация :
тел.0518 / 47815, вътр. 130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

Д.Т.Н. ИНЖ. ЖОРО ИЛЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®