GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление за одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на гр. Провадия – квартал "Север"


УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 23.07. 2015 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ /парцел/ VІ - 234 в кв. 6 по плана на гр. Провадия –квартал Север наследници на Иван Тошев Иванов

На основание чл. 129 ал.2, и чл. 131 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС” към Дирекция „СА” при Община Провадия, обл. Варненска съобщава на заинтересованите лица, че въз основа на заявление с вх.№ УТ-130/20.05.2015г на Кмета на Община Провадия за одобряване проект за изменение ПУП – ПРЗ / план за регулация и застрояване/ за УПИ ІV- общ., V- общ., ХVІІІ – общ. и ХІХ – общ. в кв. 6 по плана на гр. Провадия – кв. Север, със заповед № 1935/21.07.2015 г . е одобрено изменението на ПУП – ПРЗ, при което се образуват три нови УПИ : ХХІ-213,232 , УПИ ХХІІ- 211,212,213,232 , УПИ ХХІІІ- 233 и нова задънена улица с обръщач от нова о.т. 83 до нова о.т. 84 в кв. 6 по плана на гр. Провадия – кв. Север.
Одобрения ПУП- ПРЗ подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му на основание чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ чрез Кмета на Община Провадия до Административния съд гр. Варна.
инж. Филчо Филев
кмет на Община ПровадияК.Х.

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 23.07. 2015 год.
На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам:
Собствениците на УПИ /парцел/ ХVІ,ХVІІ - 233 в кв. 6 по плана на гр. Провадия –квартал Север наследници на Марийка Петрова Тодорова

На основание чл. 129 ал.2, и чл. 131 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС” към Дирекция „СА” при Община Провадия, обл. Варненска съобщава на заинтересованите лица, че въз основа на заявление с вх.№ УТ-130/20.05.2015г на Кмета на Община Провадия за одобряване проект за изменение ПУП – ПРЗ / план за регулация и застрояване/ за УПИ ІV- общ., V- общ., ХVІІІ – общ. и ХІХ – общ. в кв. 6 по плана на гр. Провадия – кв. Север, със заповед № 1935/21.07.2015 г . е одобрено изменението на ПУП – ПРЗ, при което се образуват три нови УПИ : ХХІ-213,232 , УПИ ХХІІ- 211,212,213,232 , УПИ ХХІІІ- 233 и нова задънена улица с обръщач от нова о.т. 83 до нова о.т. 84 в кв. 6 по плана на гр. Провадия – кв. Север.
Одобрения ПУП- ПРЗ подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му на основание чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ чрез Кмета на Община Провадия до Административния съд гр. Варна.
инж. Филчо Филев
кмет на Община ПровадияК.Х.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®