GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обществено обсъждане - доклад за оценка на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци – регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суво


ОБЯВА
«ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ» със седалище: гр. Вълчи дол - 9280; пл. ”Христо Ботев” №1, ЕИК: 000093474. +359 51312680, факс: +359 51313450, e-mail: oba_valchidol@mail.bg. www.valchidol-bg.com на основание чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Регионално депо за отпадъци – регион Провадия“ на общини Провадия, Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол и Суворово“.
Срещите ще се проведат както следва:
- на 31.08.2015 г. 9,30 часа в гр. Провадия - в зала 119 на сградата на общината, 12,30 часа – с. Венчан – в читалището, 16,00 часа – гр. Долни чифлик - в сградата на общината;
- на 01.09.2015 г. 10,00 часа в гр. Вълчи дол – в сградата на общината; 14,00 часа в с. Войводино – в читалището.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Докладът за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от мрежата НАТУРА-2000 са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16 часа в Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, стая №3, ет. 2, Диана Петрова, Община Провадия, ул. „Дунав“ №39, стая 105, мл. експерт Пламена Георгиева и Община Долни чифлик, пл. „Тича“ 1, стая №7, инж. Нина Чешмеджиева, както и при кметските наместници на селата Войводино (Фарие Юмерова) и Венчан (Диана Атанасова).
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosv-varna.org/.
Писмени становища могат да се предоставят в община Вълчи дол, гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ №7, офис №2, инж. Красимир Маринов и в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах” №4, както и на срещата за обществено обсъждане.
Лице за контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Диана Петрова – главен експерт УТ, +359 51313502, +359882790539, e-mail: oba_valchidol.ut@mail.bg.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®