GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Нова възможност за младежка заетост


Нова възможност за младежка заетост

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Провадия уведомява работодателите и безработните лица до 29 годишна възраст, че продължава процедурата за кандидатстване по схема „Младежка заетост”, Проект „Нова възможност за младежка заетост”.
В Проекта могат да участват всички работодатели от реалния сектор, които попадат в обхвата на Регламент /ЕС/ 1407/2013., с изключение на структури на държавната и общинската администрация.
Програмата предоставя възможност на безработни младежи на възраст от 15 до 29 годишна възраст включително за стажуване или обучение по време на работа, с помощта на подходящ наставник.
Допустимите разходи, които се поемат от Програмата са следните:
- Разходи за възнаграждения на лицата, включени в стажуване, в размер на МОД за съответната икономическа дейност;
- Разходи за възнагражденията на лицата, включени в обучение, в размер на 90 % от минималната работна заплата;
- Възнаграждение на наставниците, които отговарят за обучението по време на работа в размер на ½ от минималната работна заплата;
- Разходи за транспорт за първия месец от стажа/обучението на назначеното лице;
- Разходите за социално и здравно осигуряване на наетото лице, за срок от 6 месеца, в случаите, когато работодателят го назначи на безсрочен трудов договор след стажуването.

Работодателите се включват в Проекта, ако отговарят на следните изисквания:
1. Да не са в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация.
2. Да не са осъдени за престъпление по служба.
3. Да не са признати за виновни за тежки нарушения при упражняване на професионалната си дейност.
4. Да нямат изискуеми публични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци.
5. Управителите или членовете на управителния орган на организацията да не са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация.
6. Да не са обект на административна санкция.
7. Да не са в положение на конфликт на интереси.
8. Да не назначават безработни лица, освободени от тях или свързани с тях предприятия ,в период, не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от подаване на Заявката за стажуване/обучение на работното място.
9. Да не разкриват работни места, финансирани със средства по схема „Младежка заетост”, за които са получили финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема.

Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да са на възраст до 29 години включително;
2. Да са регистрирани в ДБТ;
3. Да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град;
5. Да не участват в никаква форма на заетост.
6. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование.

За повече информация по Проекта :
Дирекция „Бюро по труда” – гр. Провадия, стая 6
Тел: 0518/47049; 0879006401


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®