GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за провеждане на процедура за подбор


О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Провадия, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане - бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”,ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Провадия.

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
Основни функции:
1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
10. Участва при провеждане на екипни срещи.
11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.
2. Професионален опит – с доказан професионален опит в дейности по закрила на детето. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:
1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
2. Опит при работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Основното месечно възнаграждение - 600 лв. (шестстотин лв.).

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
2.1.1.Заявление за участие в подбора (по образец- Приложение А);
2.1.2.Автобиография (по образец- Приложение Б);
2.1.3.Копие от документ за самоличност;
2.1.4.Копие на документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
2.1.5.Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера
2.1.6.Декларация за обработка на личните данни на кандидата (по образец- Приложение В);
2.1.7.Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от Кодекса на труда (по образец- Приложение Г);
2.1.8.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец - Приложение Д);
2.1.9.Копие от други документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др.), доказващи допълнителни компетентности и квалификации, които по преценка на кандидата имат отношение към длъжността.
Документите от т. 2.1.1. до 2.1.8. включително имат задължителен характер и при липса на някой от тези документи, кандидатът се отстранява и не се оценява. До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи, имащи задължителен характер или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора, в рамките на обявения срок, се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Провадия, в която участва и представител на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Провадия.
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, могат да бъдат изтеглени от посочените под обявата линкове.

2.Етапи
Процедурата за подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Провадия, ще се проведе на два етапа, а именно:

Етап 1 (Е1)- Оценка на кандидатите по документи. Максимален брой точки - 40

На този етап кандидатите, подали всички задължителни документи и отговарящи на минималните и специфични изисквания за квалификация и професионален опит, ще бъдат оценявани от Възложителя по критерии: образование и професионална квалификация; професионален опит; допълнителни умения, обучения и квалификации, имащи отношение към длъжността, за която се кандидатства.
Етап 1 следва да се проведе в срок не по-късно от 2 (два) работни дни след изтичане срока на обявлението.

Етап 2 (Е2) Събеседване – Максимален брой точки - 60
Събеседването има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.Съобразно получените по време на събеседването отговори, комисията оценява всеки кандидат.
Етап 2 следва да се проведе в срок не по-късно от 3 (три) работни дни след изтичане срока на обявлението.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Провадия и на информационното табло в информационния център за обслужване на граждани, до 19.01.2016 г. включително. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
3. Класиране:
Крайната оценка от двата етапа се формира като сума от крайните оценки по Етап 1 и Етап 2, или:
Крайна Оценка от подбора = Оценка Е1 + Оценка Е2.
Максималната крайна оценка, която може да получи един кандидат е 100.

Комисията изготвя протокол за окончателното класиране на кандидатите и го представя на Кмета на Община Провадия, с препоръка за назначаване на кандидатите, показали най-високи резултати. Класирането с крайните резултати се публикува на интернет страницата на Община Провадия – www.provadia.bg и на таблото в Информационен център за административно обслужване на гражданите.

III. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И СРОК:
Документите на кандидатите се подават в Деловодството на Община Провадия - Информационен център за административно обслужване на гражданите - в сградата на Община Провадия - гр. Провадия 9200, ул. „Дунав” № 39.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписан текстът:
„Процедура за подбор на социални работници по Проект „Приеми ме 2015”
Трите имена, адрес и телефон на кандидата;

Документите се подават на ръка, по пощата или по куриер, в деловодството на Община Провадия - Информационен център за обслужване на гражданите, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
Краен срок за депозиране на документите – до 17.00 часа на 18.01.2016г.
Документи получени след този срок няма да бъдат разглеждани.
(За документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не пощенското клеймо!)
За допълнителна информация:
Тел. 0518 / 4 22 07, вътр. 205
Зюмбюл Иванова – ст. специалист „Хуманитарни дейности и програми за развитие“ и Администратор на проект „Приеми ме 2015”

Документи за кандидатсване


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®