GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Подбор за заемане на длъжността –Логопед


Център за обществена подкрепа – гр. Провадия

О Б Я В Я В А:

1. Подбор за заемане на длъжността –Логопед, в Център за обществена подкрепа – гр. Провадия

1.1. Логопед в ЦОП – 1/2 щатно работно място;

2. Минимални и специфични задължения към кандидатите:

По позиция – логопед в ЦОП:
2.1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
• Организира и участва в разработването на индивидуален профил на потребителите на ЦОП - Провадия, обхващащ техните качества, възможности, познания и потенциал;
• Методически подпомага планирането на работата по случаи.
• Поставя логопедични диагнози;
• Съставя говорни карти на децата;
• Работи за подобряване на артикулацията при децата;
• Работи за обогатяване на активен и пасивен речник;
• Коригира звукове при децата;
• Отправя препоръки към родителите, за изпълнение на логопедични упражнения от детето у дома и за домашната му работа;
• Осъществява съвместна работа с останалите специалисти по дадени случаи.

2. 2 Изисквана минимална степен на завършено образование:
 Длъжността се заема от лице, което има:
висше образование със степен бакалавър или магистър, професионална квалификация логопед.

2. 3 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Компютърна грамотност;
- Стажът на позиция логопед е предимство;
- Да притежава комуникативни умения и способност за работа в екип.
- опит в работа с деца билингви и с увреждане;
- умения за работа с деца и семейства от уязвими групи.

3. Начин на провеждане на подбора:
- по документи и събеседване.

4. Размер на възнаграждението:
- логопед в ЦОП – 250.00лв./месечно

5. Трудово правоотношение:
С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.2 от Кодекса на труда, със срок на изпитване 6 месеца.

6. Необходими документи:
- заявление за участие в свободен текст за позицията;
- мотивационно писмо;
- CV на кандидата (европейски формат);
- Копие на диплом за завършено образование;
- Копие от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на длъжността;
- Декларации от кандидата, в свободен текст, в която декларира,че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, както и,че се задължава да представи свидетелство за съдимост, в случай, че е одобрен за позицията, за която кандидатства.

7. Срокове за:
- подаване на документи: до 17.00 часа на 14. 10. 2015г.
- провеждане на подбора:
 на 17.10.2016г. от 9.00 часа - разглеждане на документи;
 на 19.10.2016г. от 10,00 часа - събеседване в Център за обществена подкрепа гр. Провадия ул"Ал. Стамболийски" 30 ет.2
- обявяване на резултатите – не по-късно от 21. 10.2016г.

8. Място на подаване на документите:
- Информационен център на общинска администрация Провадия - Деловодство

9.Подаване на документи:
Окомплектованите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик.
На плика задължително трябва да бъде изписано:
- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата;
- За получател:
Община Провадия, гр.Провадия-9200, ул. „Дунав”№39,
На вниманието на: специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
Относно: подбор на логопед в ЦОП – Провадия.

Начин на подаване на документите:
- на ръка, при специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
- по поща или с куриер на адрес: гр.Провадия-9200, ул. „Дунав” №39.

10. За информация:
0518/ 4- 30-21 0888/ 454274


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®