GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление - 18.01.2017


У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтерисованите лица, че на 16.01.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Любомир Баев Костадинов – заявление с вх. № СД 01- 6/16.01.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 550 кв. м. /петстотин и петдесет квадратни метра/, находящо се в село Бозвелийско, община Провадия, област Варна, съставляващ урегулиран поземлен имот II-18, в квартал 3, заедно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/; ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 20 кв. м. /двадесет квадратни метра/ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 28 кв. м. /двадесет и осем квадратни метра/, при граници и съседи: от две страни улица, I-17 и III-19.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


Допълнителна информация: тел. 0518/4-78-15 вътр.130
Т. Иванова - Ст. специалист „УТЕОС”

инж. Пеньо Георгиев Ганев
/ Началник отдел „УТЕОС“ /Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®