GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Подбор за заемане на длъжности в ЦСРИ


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

О Б Я В Я В А:

1. Подбор за заемане длъжностите в „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Провадия :
1.1. Психолог - 0,5 работно място
1.2. Специален педагог – 0,5 работно място

2. Минимални изисквания към кандидатите:
2.1. За длъжността „психолог” - минимална степен на завършено образование: Бакалавър. Длъжността се заема от лице, което има завършена специалност „Психология”.
2.2. За длъжността „специален педагог” - минимална степен на завършено образование: Бакалавър. Длъжността се заема от лице, което има завършена специалност „Специална педагогика”.
2.3. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика :
- За длъжността „психолог”:
Психологът предоставя психологическа подкрепа на потребителите на ЦСРИ, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Извършва психологически оценки на потребителите, психотерапевтична индивидуална и групова работа, консултира специалистите от екипа на ЦСРИ, разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации.
- За длъжността „специален педагог”:
Специалният педагог в ЦСРИ установява образователни потребности и дефицити на децата и работи по компенсирането им. Използва различни средства, способи и похвати за ръководене на терапевтичните дейности - игрови, обучителни, рехабилитационни и др. Запознат е с философията, политиката, постиженията и новостите в областта на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Приема индивидуалността на децата и се съобразява с нея в работата си.

2.4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Отлични компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet
- Класификация и опит (Професионален), имащи отношение към позицията за която се кандидатства, са предимство.

3. Начин на провеждане на подбора - Подборът за заемане на длъжностите „Психолог” и „Специален педагог” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр.Провадия ще се проведе на два етапа:
Етап 1 (Е1) – по документи, с максимална оценка за кандидата – 20 точки
Етап 2 (Е2) – събеседване, с максимална оценка за кандидата – 30 точки
Крайната оценка от процедурата за подбор се формира като сума от крайните оценки по Етап 1 и Етап 2 или:
Крайна оценка от подбора = Оценката от Е1 + Е2.

4.Размер на възнаграждението:
- „Психолог” - 0,5 - работно място – 230 лв.


- „Специален педагог” 0,5 - работно място – 230 лв.

5. Трудово правоотношение:

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.2 от Кодекса на труда, със срок на изпитване 6 месеца.

6. Необходими документи:
6.1. Кандидатите задължително представят:
6.1.1. Заявление за участие, по образец, за обявената позиция - Приложение А;
6.1.2. Мотивационно писмо;
6.1.3. Автобиография на кандидата (европейски формат);
6.1.4. Копие на диплом за завършено образование;
6.1.5.Декларация в която кандидатът декларира, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер - Приложение Б
6.1.6. Декларация за съгласие за обработка на лични дани – Приложение В
6.1.7.Копие от документ за самоличност
При непредоставяне на някой от задължителните документи – от 6.1.1. до 6.1.7. кандидатът се отстранява от процедурата за подбор и не се оценява.

6.2. Допълнителни документи:
6.2.1.Копие от документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към длъжността.

7. Срокове за:
- депозиране на документи: краен срок 24.02.2017г. до 17.00 часа
документи получени след този срок няма да бъдат разглеждани, като за документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не пощенското клеймо!
- провеждане на подбора:
 на 27.02.2017г. от 9.30 часа - разглеждане на документи;
 на 27.02.2017г. от 14.00 часа - събеседване в зала 204 на административната сграда на Община Провадия
- обявяване на резултатите – не по-късно от 28. 02.2017г.

8.Подаване на документи:
Окомплектованите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Провадия, както и по поща или с куриер на адрес: гр.Провадия-9200, ул. „Дунав” №39.
На плика задължително трябва да бъде изписано:
- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата, име и фамилия, както и телефон за връзка
- За получател:
Община Провадия, гр.Провадия-9200, ул. „Дунав”№39,
На вниманието на: специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
Относно: подбор на длъжност „Психолог” и/или „Специален педагог” в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция” – гр.Провадия

9. За допълнителна информация:
На тел: 0518/ 4-40-31 Управител: Тихомир Александров

Приложения към обява

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®