GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 13 / 14.02.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 14.02.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Мустафа Идаетов Ибрямов – заявление с вх. № СД 01- 13 / 14.02.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Черноок, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
Имот № 023066 / нула, две, три, нула, шест, шест /, с площ 3. 163 дка, начин на трайно ползване Лозе, местност „Старите лозя“, категория III, при граници и съседи: Имот № 023065 Лозе, № 000051 Полски път, № 023067 Лозе, № 200078 Полски път.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®