GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Подбор за заемане на длъжност в ЗЖ


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

О Б Я В Я В А:

1. Подбор за заемане длъжността трудотерапевт в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия
1.1. Трудотерапевт в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия – 1 (едно) работно място

2. Минимални изисквания към кандидатите:
2.1. Длъжността се заема от лице, което има завършена образователна степен бакалавър или магистър с професионално направление –„Педагогика“ „Социални дейности“, „Психология“
2.2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Помага за постигане на целите в ЗЖЛУИ – оказва подкрепа и грижа за лицата ползващи социалната услуга, изгражда трудови навици, предоставя качествена грижа за потребителите на услугата в съответствие с утвърдените критерии и стандарти, прилагане на индивидуален подход спрямо потребностите на потребителите. Установява и подържа връзки със семейства и близки. На лице е 12 часово обгрижване на настанените потребители. Работи се по утвърден график в две смени.
Качествена и професионална грижа за потребителите, насочена към задоволяване на ежедневните им потребности. Постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство.

2.3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги;
- Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet.
- Умения и нагласа за работа с лица с умствена изостаналост;
- Умения за справяне с кризисни ситуации;
- Умения за водене на необходимата документация и отчетност;
- Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

3. Начин на провеждане на подбора - Подборът за заемане на длъжността трудотерапевт в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия ще се проведе на два етапа:
Етап 1 (Е1) – по документи с максимална оценка за кандидата – 20 точки
Етап 2 (Е2) – събеседване с максимална оценка за кандидата – 30 точки
Крайната оценка от процедурата за подбор се формира като сума от крайните оценки по Етап 1 и Етап 2 или:
Крайна оценка от подбора = Оценката от Е1 + Е2.

4.Размер на възнаграждението:
- Трудотерапевт в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия с


трудово възнаграждение – 460лв.

5. Трудово правоотношение:
С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.2 от Кодекса на труда, със срок на изпитване 6 месеца.

6. Необходими документи:
6.1. Кандидатите задължително представят:
6.1.1. Заявление за участие в свободен текст за обявената позиция- Приложение А;
6.1.2. Копие от документ за самоличност;
6.1.3. Автобиография на кандидата (европейски формат);
6.1.4. Копие на диплом за завършено образование;
6.1.5.Декларация в която кандидатът декларира, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер - Приложение Б
6.1.6. Декларация за съгласие за обработка на лични дани – Приложение В
При непредоставяне на някой от задължителните документи – от 6.1.1. до 6.1.7. кандидатът се отстранява от процедурата за подбор и не се оценява.
6.2. Допълнителни документи:
6.2.1.Копие от документ удостоверяващ трудов стаж
6.2.2.Копие от документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към длъжността.

7. Срокове за:
- депозиране на документи: краен срок 23.02.2017г.
документи получени след този срок няма да бъдат разглеждани, като за документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не пощенското клеймо!
- провеждане на подбора:
 на 24.02.2017г. от 10.00 часа - разглеждане на документи;
 на 24.02.2017г. от 14.00 часа - събеседване в зала 2014 на административната сграда на Община Провадия
- обявяване на резултатите – не по-късно от 28. 02.2017г.

8.Подаване на документи:
Окомплектованите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Провадия, както и по поща или с куриер на адрес: гр.Провадия-9200, ул. „Дунав” №39.
На плика задължително трябва да бъде изписано:
- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата, име и фамилия, както и телефон за връзка
- За получател:
Община Провадия, гр.Провадия-9200, ул. „Дунав”№39,
На вниманието на: специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
Относно: подбор за длъжността трудотерапевт в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия
9. За допълнителна информация:
Тел: 088505 9895 - Десислава Рафаилова – управител на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ - гр. Провадия


Приложения към обява

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®