GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Подбор за заемане на длъжност логопед в ЦОП


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

О Б Я В Я В А:

1. Подбор за заемане длъжността логопед в „Център за обществена подкрепа” -гр.Провадия
1.1. Логопед в Център за обществена подкрепа – 1/2 работно място.

2. Минимални изисквания към кандидатите:
2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: Длъжността се заема от лице, което има висше образование със степен бакалавър или магистър, професионална квалификация логопед.
2.2. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
• Организира и участва в разработването на индивидуален профил на потребителите на ЦОП - Провадия, обхващащ техните качества, възможности, познания и потенциал;
• Методически подпомага планирането на работата по случаи.
• Поставя логопедични диагнози;
• Съставя говорни карти на децата;
• Работи за подобряване на артикулацията при децата;
• Работи за обогатяване на активен и пасивен речник;
• Коригира звукове при децата;
• Отправя препоръки към родителите, за изпълнение на логопедични упражнения от детето у дома и за домашната му работа;
• Осъществява съвместна работа с останалите специалисти по дадени случаи.

2.3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Компютърна грамотност;
- Стажът на позиция логопед е предимство;
- Добри комуникативни умения и способност за работа в екип.
- Умения за работа с деца и семейства от уязвими групи.

3. Начин на провеждане на подбора - Подборът за заемане на длъжността логопед в Център за обществена подкрепа ще се проведе на два етапа:
Етап 1 (Е1) – по документи с максимална оценка за кандидата – 20 точки
Етап 2 (Е2) – събеседване с максимална оценка за кандидата – 30 точки
Крайната оценка от процедурата за подбор се формира като сума от крайните оценки по Етап 1 и Етап 2 или:
Крайна оценка от подбора = Оценката от Е1 + Е2.

4.Размер на възнаграждението:
- длъжност логопед в Център за обществена подкрепа – 250.00лв.
5. Трудово правоотношение:

С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.2 от Кодекса на труда, със срок на изпитване 6 месеца.

6. Необходими документи:
6.1. Кандидатите задължително представят:
6.1.1. Заявление за участие по образец за обявената позиция- Приложение А;
6.1.2. Мотивационно писмо;
6.1.3. Копие от документ за самоличност;
6.1.4. Автобиография на кандидата (европейски формат);
6.1.5. Копие на диплом за завършено образование;
6.1.6.Декларация в която кандидатът декларира, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер - Приложение Б
6.1.7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Приложение В

При непредоставяне на някой от задължителните документи – от 6.1.1. до 6.1.7. кандидатът се отстранява от процедурата за подбор и не се оценява.

6.2. Допълнителни документи:
6.2.1.Копие от документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към длъжността.

7. Срокове за:
- депозиране на документи: краен срок до 17:00ч. на 23.02.2017г.
документи получени след този срок няма да бъдат разглеждани, като за документи, получени по пощата, важи датата на получаване, а не пощенското клеймо!
- провеждане на подбора:
- на 24.02.2017г. от 9.00 часа - разглеждане на документи;
- на 24.02.2017г. от 13,30 часа - събеседване в зала 204 на административната сграда на Община Провадия.
- обявяване на резултатите – не по-късно от 27. 02.2017г.


8.Подаване на документи:
Окомплектованите документи се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Община Провадия, както и по поща или с куриер на адрес: гр.Провадия-9200, ул. „Дунав” №39.
На плика задължително трябва да бъде изписано:
- За подател: пълен, актуален адрес на кандидата, име и фамилия, както и телефон за връзка
- За получател:
Община Провадия, гр.Провадия-9200, ул. „Дунав”№39,
На вниманието на: специалист „Човешки ресурси” на общинска администрация Провадия;
Относно: подбор на длъжност логопед в Център за обществена подкрепа гр.Провадия.

9. За допълнителна информация:
0518/ 4 30 21; 0888 45 42 74 - Център за обществена подкрепа гр. Провадия


Приложения към обява

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®