GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 33 / 12.04.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 12.04.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Мария Янкова Василева в качеството й на управител и представляващ „МИРОН 42” ООД – заявление с вх. № СД 01-33/12.04.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
Недвижим имот, представляващ разликата от 2530 кв.м. по документ за собственост до 3 110 кв.м. – по скица, явяваща се 580 кв.м. идеални части от следния недвижим имот, находящ се в с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 2 530 кв.м.- по документ за собственост, а по скица с площ от 3110 кв.м., съставляващо имот с пл. № 192 в кв. 39 по плана на с.Манастир, за което са отредени УПИ VII-192 с площ от 1030 кв.м., УПИ VIII-192 с площ от 580 кв.м., УПИ XIV-192 с площ от 1500 кв.м., ведно с построените в това дворно място ГАРАЖ със застроена площ от 24кв.м., при граници на имота: от двете страни улици, УПИ VI-190, УПИ XV-191, УПИ XIII-195, УПИ XI-194 и УПИ IX-193.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®