GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление за провеждане на конкурсУВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД - ГР. ПРОВАДИЯ (ЮЖНО ОТ СГРАДАТА НА ЦПЛР – ОДК, ПАРЦЕЛ І, КВ. 59)


Съгласно заповед № 1230/17.05.2017г. на Кмета на Община Провадия, въз основа Решение №14-265/29.11.2016г. на ОбС – Провадия
Община Провадия

ОБЯВЯВА

КОНКУРС

ЗА РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, НАМИРАЩ СЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД –
ГР. ПРОВАДИЯ, ПАРЦЕЛ І, КВ. 59ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Проектът цели да сенаправи паметник, който да обединяваприноса на всички загинали за Родината провадийци през петте войни за национално обединение.За реализацията на проекта е необходимо да се изпишат242имена на загинали офицери и войницив Сръбско-българската Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИЗИЯТА НА ПАМЕТНИЯ ЗНАК :
Да се укрепи и обнови съществуващия паметник на загиналите във Втората световна война, като не се променя композицията на автора на паметника във вертикалната част.

Да се монтират плочи върху сега съществуващия фундамент на паметника, на които да се изпишат имената на загиналите. За по-добра четивност плочите да се монтират с подходящ наклон.

Да се почисти облицовката на съществуващата конструкция на паметника с цел добиване на обща визия между старата и новата част.

Възложителят поставя и следните допълнителни изисквания:

1. На плочите да бъде изписан надписа:

„Загинали офицери и войници от гр. Провадия във войните за обединение
1885г.; 1912 -1913г.; 1913; 1915 – 1918г.;1941 – 1945 г.“
2. Кръстът за храброст да бъде предвиден като пластичен елемент от общата визия.

3. Именатана загиналите да се изпишат по предоставения списък, без номерация.


4. Да се определят местаза поставкина венци и цветя и да се представи начина на закрепване.

5. Да се направи благоустрояване около целия паметник.

6. Срок за изпълнение не по-малко от 45 календарни дни, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
Имената на загиналите във войните провадийцида се изпишат върху две плочи от врачански камък с размери 150/300см; дебелина 15см.;

Размери на Кръста за храброст: 25/25 см.;

Вид и обща площ на новата настилка около паметника: рязан балчишки камък с дебелина 2 см. -35кв.м

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:
Проектите да бъдат представени на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общинска администрация до 17:30 часа на 29.05.2017г.

Всеки плик да съдържа:
1. Оферта, в която участникът да оферира срока за изпълнение на проекта и обща стойност;
2. Идеен проект;
3. Количествено-стойностна сметка, която не следва да бъде по-висока от 15 000 лева(с ДДС) - крайна цена.
4. Върху плика участникът посочва наименованието си, предмета на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Кмета на Община Провадия, съгласно заповед №1230/17.05.2017г.,която ще започне своята работа на 30.05.2017г.от 10:30 часа. В срок до 05.06.2017г.Кметът на Община Провадия ще възложи изпълнението на спечеления проект.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
1. Най-ниска предложена цена – определя се по следният начин:
Оц = (Аmin/Аi) x 45, където
Аi е предложената обща цена за изпълнение на заложените дейности в лева на съответния участник.
Аmin е минималната предложена обща цена за изпълнение на заложените дейности в лева съгласно ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници.
Максимален брой точки по показателя „Най – ниска предложена цена”, който може да получи един участник е 45 точки.
2. Художествена стойност – от 0 до 30 точки, през интервал от 5 точки;
3. Срок за изпълнение – определя се по следният начин:
Ос = (Вmin/Вi) x 25, където
Вi е предложеният срок за изпълнение на възложените дейности на съответния участник.
Вmin е минималният предложен срок за изпълнение на възложените дейности от всички допуснати до оценка участници

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Списъкът с имената на загиналите, съгласуван с Исторически музей – гр. Провадия,и съпътстващият текст са предоставени на сайта на Община Провадия.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®