GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01- 40 / 15.05.2017 г.У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 15.05.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Снежана Димитрова Янева – заявление с вх. № СД 01- 40 / 15.05.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1300 кв.м., съставляващо част от пл. № 507 включено в УПИ I-507 в кв.39 по плана на с. Блъсково, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж със застроена площ от 126 кв.м., ГАРАЖ със застроена площ от 18 кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 45 кв.м. при граници на имота: улица, УПИ II-506 и имот с пл.№ 505 включен в УПИ І - 507.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.
За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“


инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®