GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Напомняне от страна на РСПБЗН за опазване на реколтата от пожари по време на жътвената кампания


НА ВНИМАНИЕТО НА
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
Във връзка с жътвената кампания, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Провадия (РСПБЗН), ежегодно създава организация за опазване на реколтата и зърнено-житните масиви от пожари, като за тази цел на първо място се извършва превантивна и контролна дейност върху земеделската техника и всички структури имащи отношение към кампанията.
Не на последно място можем да отбележим и значението на информационно-разяснителната кампания, която провеждаме през целия пожаро-опасен сезон, вкл. и с помощта на медиите. Тази година на териториите на общините Провадия и Ветрино са засети площи с житни култури –над 200 000 дка.
С цел обезпечаване нормалното протичане на жътвената кампания, служители от РСПБЗН гр. Провадия извършват тематични проверки.
Особено внимание се обръща на следното:
- наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;
- земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г.(ДВ.БР.105/19.12.2014 г.)
- състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
- наличие на стикер от компетентните органи за техническата изправност на машините;
- спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;
- спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;
- спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;
- спазване на изискванията към земеделската техника.
Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.

Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви
За да не се допускат пожари в житните насаждения напомняме на гражданите следното:
Да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото, горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно, противозаконно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.
- при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;
- не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
- да не се допуска децата да играят с огън и кибрит;
Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ПУД ЗМВР – от 100 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112 или 0518/ 4 -31 55.


НАЧАЛНИК НА
РСПБЗН – ПРОВАДИЯ
ГЛ.ИНСПЕКТОР: .......... /Никола Колев/Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®