GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за ползване на воден обект - язовир Манастир


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Община Провадия ОБЯВЯВА: инициатива на ,,Климавент’” ООД за ползване на воден обект - язовир „Манастир”, представляващ имот № 000346 в землището на с. Манастир, ЕКАТТЕ 45975, общ. Провадия, с площ на имота 71.140 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 267 / 02.04.1999 г.,
1. Цел на заявеното използване на водите: аквакултури и свързаните с тях дейности
2. Воден обект и код на водното тяло – предмет на ползването Язовир „Манастир”, землище на с. Манастир, област Варна
BG2PR345R007
3. Място на използване на водите, населено място
Язовир „Манастир”, землище на с. Манастир, ЕКАТТЕ 45975, област Варна;
Максимална залята площ 311 дка, общ обем – 1800 хил. куб.м.
4. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
- ползване на водния обект единствено за разрешената цел
- спазване на разрешителния режим на ползване
- упражняване на правата в определения с разрешителното срок
5. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Община Провадия, гр. Провадия, ул.”Дунав“ № 39.
Срок – 14 дни от датата на обявяването.


За кмет на Община Провадия
(съгл. Заповед №1509 / 12.06.2017 г.
на кмета на Община Провадия)

АНАТОЛИ АТАНАСОВ
Зам.-кмет на Община Провадия

Изготвил:
Пламена Георгиева, мл. експерт в отдел УТЕОС

13.06.2017 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®