GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 55 / 05.07.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 05.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Златка Борисова Петрова–заявление с вх. № СД 01-55/05.07.2017г. за недвижими имоти, намиращи се в землището на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
613 кв.м. идеални части от имот № 139009 /едно, три, девет, нула, нула, девет /с площ 1,113 дка, начин на трайно ползване Нива, местност „Солницата“, категория VІ , при граници и съседи: Имот № 139051 Др.селищна тер., № 139055 Нива, № 139005 Нива, № 139037 Нива, № 000202 Пасище,мера.
Имот № 139005 /едно, три, девет, нула, нула, пет/с площ 3,611 дка, начин на трайно ползване Нива, местност „Солницата“, категория VІ , при граници и съседи: Имот № 139008 Нива, № 139037 Нива, № 139009 Нива, № 139055 Нива, № 139054 Нива, № 139002 Нива, № 000200 Залесена терит.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®