GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 57 / 12.07.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 12.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Хюлия Ахмедова Мустафова – заявление с вх. № СД 01-57 / 12.07.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1450 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ – 391 в кв. 104 по плана на с. Славейково, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 кв.м., Полумасивна сграда със застроена площ от 42 кв.м. и Навес със застроена площ от 15 кв.м., при граници: улица, УПИ ІV – 389, УПИ VІ – 390 и УПИ ІІ – 392.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл. 61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®