GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ за разрешаване изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II за "търговска дейност" и УПИ III "детска площадка" в кв. 54а по плана на с. Храброво, община Провадия, област Варна


ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варненска , на основание чл. 124б , ал. 2 от ЗУТ , съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх. № ВД-429 / 07.08. 2017 г. за разрешаване изменение на действащия ПУП /подробен устройствен план/ в обхват УПИ ІІ „за търговска дейност” и УПИ ІІІ „детска площадка” в кв. 54а по плана на с. Храброво, община Провадия, област Варна, със заповед № 2250/08.08.2017 г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение за изменение на ПУП- ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на основание чл. 135 ал. 3 и ал. 4 , т. 1 от ЗУТ с който се променя регулацията от о.т. 149 – о.т. 138 – о.т. 137 – о.т.176 – о.т.171 в кв. 54а , при което се образуват два нови УПИ : УПИ ІV „за търговска дейност” и УПИ V „детска площадка” по плана на с. Храброво и се определя устройствения режим, начин и характер на застрояване в имотите.


инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

К.Х.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®